بارش اولین برف زمستانی در تبریز

در اولین روزهای فصل زمستان، پنحشنبه ۴دیماه، بارش برف تبریز را سفید پوش کرد.

بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز
بارش اولین برف زمستانی در تبریز