تاثیر رفتار مادر در تربیت دینی فرزند

در تربیت اجتماعی روش مادران از نظر الگو بودن بسیار مهم است به خصوص از آن بابت که بدانیم طبع کودک آماده پرخاشگری و ستیزه جویی است و با دیدن آن در برابر والدین تجلی می کند.

تاثیر رفتار مادر در تربیت دینی فرزند

حکیم نیوز:آنچه که باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد اخلاق و رفتار مادر است؛ چرا که کودک در رفتار او را شاهد و نمونه قرار داده و مفاهیم مذهبی و اخلاقی را از او می گیرد.

تربیت دینی کودکان اهمیت خاصی در نظام تربیتی اسلام دارد. تحقیقات نشان می دهد فقدان بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات و معنویت گرایش کمتری دارند، ذاتاً بی اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند، بلکه عواملی چون بی توجهی والدین نسبت به انجام به موقع تکالیف عبادی، در فقدان تمایلات معنوی فرزندان نقش بسزایی دارند. اگر چه پدر و مادر هرکدام به نوبه خود تأثیر خاصی در تربیت صحیح فرزند دارند؛ اما در این میان نقش مادر پررنگ تر است؛ چراکه بیش از پدر مرتبط با فرزند است. آنچه که باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد اخلاق و رفتار مادر است؛ زیرا کودک در رفتار او را شاهد و نمونه قرار داده و مفاهیم مذهبی و اخلاقی را از او می گیرد.

بنابراین مادر باید خودش در زمره بهترین مادران و در اصل بهترین بندگان خدا باشد و اگر رضایت خدا را می خواهند باید علاوه بر تلاش برای صالح شدن و تربیت صحیح فرزندشان برای تقوای خود نیز تلاش کنند. در واقع فرزند از راه اخلاق و رفتار و منش مادرش تربیت می شود نه از طریق گفتار او، در نتیجه کردار مادر باید درست و به جا باشد تا فرزندش تربیت صحیح داشته باشد.

همانطور که حضرت رسول اکرم(ص) فرمود:« برای شیر دادن فرزندتان، از زنان احمق و کسانی که چشمشان ضعیف و آبریز است، استفاده نکنید؛ زیرا شیر سرایت دهنده است.» از این رو اسلام تأکید دارد که هنگام شیر دادن به نوزاد مادر با آرامش و به دور از اضطراب و استرس در شرایط مناسب قرار گیرد . 

در تربیت اجتماعی روش مادران از نظر الگو بودن بسیار مهم است به خصوص از آن بابت که بدانیم طبع کودک آماده پرخاشگری و ستیزه جویی است و با دیدن آن در برابر والدین تجلی می کند، نباید منتظر ماند که کودک کاملاً به سن رشد و تمییز برسد تا بتوان به او کار و وظیفه ای را ارجاع کرد؛ به طور خلاصه هر مقدار آداب آموزی و آماده کردن طفل برای ورود به زندگی اجتماعی از سنین پایین تر آغاز گردد موفقیت مادران در امر تربیت و پذیرش بار تربیت برای طفل آسان خواهد بود.