حجامت عام برای چه کسانی ممنوع است

اواسط اردیبهشت و اواخر بهار که می شود توصیه ها برای انجام حجامت هم شروع می شود. تبلیغات زیادی هم به در و دیوار می بینیم که از فواید حجامت سخن می گوید.

حجامت عام برای چه کسانی ممنوع است

حکیم نیوز: برخی تجربه خوبی از حجامت ندارند و این تجربه ناخوشایند برای آنها شاید به این دلیل است که تجویز حجامت برای این افراد از اساس اشتباه است.

دکتر حسین رضایی زاده درباره اینکه چه کسانی نباید حجامت کنند اظهار داشت: حجامت برای برخی افراد محدودیت یا ممنوعیت دارد.

به گفته رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه تهران، کودکان، زنان باردار، زنان دارای کم خونی یا در دوران قاعدگی را از دیگر کیس های دارای محدودیت و ممنوعیت انجام حجامت  هستند.

وی با بیان اینکه کسانی که ضعف عمومی یا بیماری کم خونی یا آنمی دارند نیز نمی توانند حجامت کنند خاطرنشان کرد: در این مواد حتی حجامت عام یا پیشگیرانه محل علمی ندارد و برای همه توصیه نمی شود

رضایی زاده ادامه داد: برای سالمندان هم ممنوعیت حجامت داریم مگر در موارد خاص که پزشک تشخیص بدهد.