قسمت اول

حکیم باشی (اندر احوالات طب سنتی در میانه جهان)