سرمای استخوان سوز زمستان در سردترین شهر جهان + تصاویر

یاکوتسک که در جنوب دایره قطب شمال و شرق روسیه قرار دارد به دلیل آب و هوای بسیار سردی که در آن حاکم است شناخته می شود. یاکوتسک با میانگین دمای ماهانه منفی 38.6 درجه سانتیگراد در ژانویه سردترین دمای زمستان را در میان شهر های مختلف جهان دارد.

سرمای استخوان سوز زمستان در سردترین شهر جهان + تصاویر