فیلم

داروخانه های قم تهی از داروهای گیاهی کرونا

داروخانه های قم تهی از داروهای گیاهی کرونا

با وجود اینکه ۴ داروی گیاهی ایرانی بیماری کرونا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی...

کمک مومنانه به هنرمندان صنایع دستی استان تهران

کمک مومنانه به هنرمندان صنایع دستی استان تهران

بسیج وزارت میراث فرهنگی وگردشگری، در ادامه اقدامات حمایتی از فعالین صنایع دستی،...