چشم ها، دریچه حال خوب یا بد انسان

به غیر از اینکه چهره ها دارای مزاج هستند بعضی از امور فیزیکی نیز بر روی طبع ما اثر می گذارند نگاه به آیات قرآن، نگاه به نوشته ای محبت آمیز و مطالبی از این دست منجر به حال مساعد می گردد و گرمابخش است.

چشم ها، دریچه حال خوب یا بد انسان

حکیم نیوز: شناخت طبع و مزاج ها در طب سنتی یکی از مهمترین مسائلی است که برای بهبود کیفیت زندگی به آن توجه می شود در همین زمینه باید گفت هر چهره ای نیز دارای طبع و مزاجی است چنانچه نگاه به چهره پدر و مادر گرمابخش و اعتدال انگیز است و در روایات دینی ما نیز به آن اشاره شده و عنوان گردیده که تماشای چهره پدر و مادر عبادت است، حال اگر والدین مؤمن باشند انرژی زا و افزایش دهنده گرمای تن و روان و روشنی بخش چشم فرزندان است رؤیت انسان های کینه توز، سردی زا و یأس آفرین بوده و شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که بگویید با دیدن یا نشست و برخواست با فردی انرژی منفی از او دریافت کرده و حال روحیتان بهم ریخته شود.

به غیر از اینکه چهره ها دارای مزاج هستند بعضی از امور فیزیکی نیز بر روی طبع ما اثر می گذارند نگاه به آیات قرآن، نگاه به نوشته ای محبت آمیز و مطالبی از این دست منجر به حال مساعد می گردد و گرمابخش است بلعکس دیدن صحنه های نفرت انگیز، ظلم و جنایت سردی به همراه می آورد، بسیاری از موارد دیگر نیز وجود دارد که در روایات و احادیث با عنوان گناه از آنها یاد شده به طور مثال نگاه به نامحرم، تماشای افعال حرام و... این موارد سبب سودا و همچنین سردی می شود.

به هرحال چشم دریچه روح انسان است و انسان با آن تمام دنیای اطراف را می نگرد؛ بنابراین مسئله نگاه موضوعی است که سلامت روح و به تبع آن جسم را تضمین می کند.