گل های پرورشی

پرچم خوش رنگ طلایی

پرچم خوش رنگ طلایی

زعفران با نام عمومی Saffron و نام علمی Crocus Sativus گرانبهاترین گیاه زراعی موجود...