برچسب: تاول

بیماری و درمان
درمان شایع ترین تروما در جهان

درمان شایع ترین تروما در جهان

در منابع طب سنتی، پوست یا جلد، جسمی عصبانی؛ یعنی شبیه به عصب در رنگ، سفیدی، نرمی...