برچسب: جشنواره گیاهان درمانگر کرونا

گیاهان دارویی و اقتصاد
برگزاری جشنواره گیاهان دارویی درمانگر کرونا در روز کارآفرینی

برگزاری جشنواره گیاهان دارویی درمانگر کرونا در روز کارآفرینی

جشنواره ملی گیاهان دارویی و ویروس کرونا همزمان با روز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی...