برچسب: ذکریای رازی

تمدن و سبک زندگی
از پیشگیری تا درمان؛ نسخه ذکریای رازی

از پیشگیری تا درمان؛ نسخه ذکریای رازی

محمد زکریای رازی اولین طبیبی است که دو بیماری آبله و سرخک را به خوبی شناخته و در...