برچسب: رپید تست

طب و سیاست
کسب مجوز تولید کیت آنتی ژن کرونا توسط شرکت فرین بهبود تشخیص

کسب مجوز تولید کیت آنتی ژن کرونا توسط شرکت فرین بهبود تشخیص

در میان تحریم ها، شرکت دانش بنیان فرین بهبود تشخیص؛ تولیدکننده کیت های تشخیص سریع،...