برچسب: سرطان پوست

بیماری و درمان
یافته های جدید درباره خال و راهی برای درمان سرطان پوست

یافته های جدید درباره خال و راهی برای درمان سرطان پوست

یک مطالعه جدید که درeLife” " منتشر شده است، می گوید که رشد خال ها به دلیل فعل و...