برچسب: شیوع بیماری

گیاهان دارویی و اقتصاد
تولید ماسک هایی با استفاده از گیاهان دارویی

تولید ماسک هایی با استفاده از گیاهان دارویی

مدیر کارگروه مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی گفت:یکی از طرح‌ها استفاده از ماسک‌هایی...