برچسب: فرانسیس بیکن

تمدن و سبک زندگی
نگاهی به پاشنه آشیل تغذیه جدید از منظر فلسفه علم

نگاهی به پاشنه آشیل تغذیه جدید از منظر فلسفه علم

تا زمانی که حوزه هایی مثل علم طب و تغذیه مکمل، شجاعت ایجاد رهیافت ها و روش های جدید...