برچسب: چشم مصنوعی

تمدن و سبک زندگی
چشمی در عمق شهر سوخته

چشمی در عمق شهر سوخته

یکی از یافته های شهر سوخته، اسکلت زنی حدود 28 الی 32 ساله بود که بر روی جمجمه اش...