برچسب: کمک مومنانه

فیلم
کمک مومنانه به هنرمندان صنایع دستی استان تهران

کمک مومنانه به هنرمندان صنایع دستی استان تهران

بسیج وزارت میراث فرهنگی وگردشگری، در ادامه اقدامات حمایتی از فعالین صنایع دستی،...